Chráněné oblasti

 
kód Název Kategorie
1870 Horní Židovka Přírodní památka
1465 Klášterce Přírodní památka
1876 Míchovec Přírodní památka
1462 Pilský rybníček Přírodní památka
1469 Pod Sýkořskou myslivnou
Přírodní rezervace
1468 Sýkoř Přírodní památka
1470 Synalovské kopaniny Přírodní památka

 I. Přírodní památka Horní Židovka
2 ha, k. ú. Synalov, vyhlášeno r. 1990

Od vrcholu Sýkoře směrem na východ (nad údolím Besénku) vybíhající skalnatý rulový hřbet, v nadmořské výšce 560-630 m. Řícením se rozpadající rulové skalky hranáčových hald jsou na spodním konci ukončeny až 10 m vysokými mrazovými sruby. Rozlehlý zbytek starých listnatých porostů s převahou buku a s příměsí javorů (mléče i klenu), dubu zimnímu, jasanu a habru má druhově bohatý bylinný podrost (ječmenka evropská, mařinka vonná, kyčelnice cibulkonosná, kyčelnice devítilistá, vranní oko čtyřlisté, česnáček lékařský aj.).

II. Přírodní památka Klášterce
82 ha, k. ú. Synalov, vyhlášeno r. 1990

 Skalnatý hřbet tvořený rulami a svory, vybíhající od Synalova směrem nad Lomnici, v nadmořské výšce 520-540 m. Dubový háj s příměsí habru a babyky, s typickou hájovou květenou (lipnice hajní, kokořík vonný, kozinec sladkolistý, strdivka jednokvětá, plicník lékařský, kyčelnice cibulkonosná aj.).

III. Přírodní památka Míchovec
52 ha, k. ú. Běleč a Synalov, vyhlášeno r. 1990

Úzký skalnatý hřbet, vybíhající od vrcholové části Sýkoře směrem nad Křeptov, v nadmořské výšce 560-630 m. V rámci Sýkořské hornatiny jde o jednu z geomorfologicky nejzajímavějších lokalit s četnými příklady modelace a zvětrávání výchozů bítýšských rul v chladném klimatu doby ledové (mrazové sruby, řícení skalních bloků, nivační kary, puklinové jeskyně aj.). Jedinečný zbytek vyspělých společenstev javorových bučin a lipových javořin s bukem s masovým výskytem nádherné měsíčnice vytrvalé. V časném jarním aspektu místy hojně též dymnivka dutá a sněženka předjarní.

IV. Přírodní památka Pilský rybníček
30 ha, k. ú. Synalov, vyhlášeno r. 1990

Vodní nádržka a náhon v údolí Besénku mezi Synalovem a Strhařemi, v nadmořské výšce 430 m. Pěkná ukázka přírodě blízkého technického díla na využití energie drobného toku. Nádržka je lokalitou vzácných vodních rostlin (uměle zde byl vysazen leknín bílý) a ojedinělým místem rozmnožování obojživelníků.

V. Přírodní rezervace Pod Sýkořskou myslivnou
25 ha, k. ú. Synalov, vyhlášeno r. 1990

Ve vrcholové části Sýkořské hornatiny jihozápadním směrem nad Běleč vybíhající hřbet s ojediněle vystupujícími rulovými skalkami, v nadmořské výšce 530-635 m. Jedná se o rozlehlý zbytek přirozených převážně bukových porostů na kontaktu 3. dubobukového a 4. bukového vegetačního stupně s typickým bylinným podrostem (strdivka jednokvětá, mařinka vonná, bažanka vytrvalá, jaterník podléška, kyčelnice cibulkonosná, dymnivka prostřední, vzácně i okrotice mečolistá aj.).

VI. Přírodní památka Sýkoř
45 ha, k. ú. Synalov, vyhlášeno r. 1990

Větvící se vrcholový hřbet Sýkoře (704 m n. m.), tvořený bítešskými rulami. Vyskytuje se zde celá řada pozoruhodných tvarů reliéfu, vzniklých v chladném klimatu doby ledové - mrazové sruby, kryoplanační terasy, balvanové proudy aj. Uprostřed smrkových monokultur se zde zachovaly zbytky starých i mladých bukových porostů s příměsí javorů a jasanu a s typickým bylinným podrostem (ječmenka evropská, bukovinec kapraďovitý, mařinka vonná, kapraď samec aj.).

VII. Přírodní památka Synalovské kopaniny
27 ha, k. ú. Synalov, vyhlášeno r. 1990

Horní část táhlých svahů od vrcholu Sýkoře směrem na jih k Synalovu, v nadmořské výšce 554-672 m. Geomorfologickou pozoruhodností lokality jsou vystupující rulové balvany, tvořící jeden z nejdelších balvanových proudů na Českomoravské vrchovině, vzniklý mrazovým zvětráváním vrcholových skalek a svahovými pohyby v době ledové. Po stránce vegetační se jedná o na Tišnovsku velmi vzácné společenstvo chudých pastvinných lad s rozptýlenými dřevinami, s výskytem vřesu obecného, smilky tuhé, pupavy bezlodyžné, vemeníku dvoulistého, kociánku dvoudomého aj. Krajinářsky velmi hodnotná lokalita.

 

24. 2. Matěj

Zítra: Liliana

Synalov_2_17[1].jpg

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Masopustní obchůzka

190302_MASOPUST_PLAKAT.jpg

 

            Pouť 2018

DSC_0936_web.jpg        

        Strašidlení 2018

DSC07593.JPG

   Pálení Čarodějnic 2016

DSC_0467.JPG

 

 

Výběr poplatku za odpad a psi

Vážení spoluobčané,
termín úhrad poplatků za odpad a psy za rok 2017 je od 19.1.2017 do 30.7.2017.
Poplatky je možno hradit v úředních hodinách na OÚ každý čtvrtek od 19.00 do
20:00.
Poplatky pro rok 2017 jsou stanoveny takto:
odpad: 450,- Kč/osobu
pes: 50,- Kč

Úřední deska
images.jpeg

http://www.firebrno.cz/paleni-klesti

http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci

www.idos.cz

Synalov_2_24.jpg